|  JoinUs

חזון


כל אדם עם מגבלה מוטורית או לקות ראייה בישראל,
יוכל לממש את יכולותיו הגופניות ולהגשים את עצמו באמצעות הספורט.
 

הנכות היא מגבלה מסדרת הקשיים והאתגרים העומדים בפני הספורטאי. היכולת להתייחס לנכות כעוד אתגר ספורטיבי מקצועי, תלויה גם במעגלי התמיכה הסובבים את הספורטאי הנכה, דרך תקציבים, מתקנים ועד תמיכת הקהילה והחברה.

בישראל פעילים בענפי הספורט התחרותיים ספורטאים וספורטאיות בעלי מוגבלויות פיזיות שונות ולקויות ראיה, אשר מגיעים להישגים אישיים וקבוצתיים. תמיכת הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות הישראלית לספורט נכים ב
ספורטאים וספורטאיות אלו הופכים את המגבלה לאתגר ספורטיבי מקצועי – מעבר לגבולות ומעל המגבלות.


לספורטאי הפראלימפי יש את הרצון להגיע למיצוי יכולותיו הגופניות ככול ספורטאי אחר.

בישראל קיים הידע המקצועי והניסיון הנדרש לפיתוח הספורט הפראלימפי.

הספרות המחקרית קובעת כי להשתתפות אוכלוסיה בעלת נכויות בספורט תחרותי והישגי יש תרומה והשפעה אדירה בהיבטים הבאים:

פסיכולוגית נפשית | חיזוק הדימוי העצמי, הערכה עצמית גוברת, השלמה עם המגבלה והשינוי התפיסתי ממוגבל- (disabled) למסוגל (able) דרך הספורט.

גופנית | השפעות בריאותיות חיוביות התורמות בהעלאת הכושר הגופני ואיכות החיים.

חברתית |  פעילות ספורטיבית וחברתית בקבוצת השווים המביאה לתחושת שייכות, ושינויים בתפיסות החברתיות כלפי אדם בעל מוגבלות בקהילה.